درباره ما

ما که هستیم؟

_

ماموریت و چشم انداز ما

به عنوان عضو کوچکی از برترین مخلوق خالق یکتا در میان حجم عظیمی از دانش بی همتای الهی که با عشقی جاودانه روانه این کره خاکی شد تا من و شما غرق در این عشق، دانشی فراسوی زمان ها و مکان ها، برای به تصویر کشیدن روزنه ای از چشم انداز این مخلوق توانا و بی بدیل، در کنار یکدیگر و با استعانت به خالق یکتا گامی بزرگ و استوار در این جاده یکطرفه که حقی جز موفقیت در آن نیست قدم برداریم.

نیکان در نیکان، برای ایران